OT zDesign - шаблон joomla Продвижение

   

ติดต่อสาขาของเราได้ที่


สำนักงานชลบุรี 
086-367-2568 , 088-668-9254


สำนักงานบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
086-367-2568 , 091-880-1758


สำนักงานปราจีนบุรี
086-367-2568 , 086-386-8216


สำนักงานบ่อวิน
086-367-2568 , 095-517-8061


สำนักงานศรีราชา
086-367-2568, 095-517-8061


สำนักงานนครปฐม
089-125-5050, 086-367-2568


Fax:02-101-9639
       038-206-080
       033-674-747


E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

บริการตรวจสอบบัญชี
บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)และผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)

- บริการตรวจสอบบัญชีบริษัท
- บริการตรวจสอบบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
- บริการตรวจสอบบัญชีห้างร้านต่างๆ

 
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อตรวจสอบบัญชี
- งบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- งบทดลองรายเดือน งบทดลองประจำปี
- หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- ภพ. 30 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
- ภ.ง.ด. 1, 3, 53 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
- ภ.ง.ด. 51, ภ.ง.ด. 50
- การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
- เอกสารประกอบอื่นที่จำเป็น