OT zDesign - шаблон joomla Продвижение

   

ติดต่อสาขาของเราได้ที่


สำนักงานชลบุรี 
086-367-2568 , 088-668-9254


สำนักงานบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
086-367-2568 , 091-880-1758


สำนักงานปราจีนบุรี
086-367-2568 , 086-386-8216


สำนักงานบ่อวิน
086-367-2568 , 095-517-8061


สำนักงานศรีราชา
086-367-2568, 095-517-8061


สำนักงานนครปฐม
089-125-5050, 086-367-2568


Fax:02-101-9639
       038-206-080
       033-674-747


E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

บริการงานทะเบียน
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
- จดทะเบียนเลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและบริการชำระบัญชี
- จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ นิติบุคคล เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท,   

  กรรมการ,เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ , เพิ่ม - ย้ายสถานประกอบการ เป็นต้น
- จดทะเบียนตราสินค้า  เครื่องหมายการค้า
- จดทะเบียนเพื่อเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30),ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ภ.ธ.40)
- จดเป็นเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ย้าย สถานประกอบการ
- ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- จัดทำรายงานและแบบเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่ง BOI และเปิดดำเนินการ BOI


รายละเอีดเพิ่มเติมเรื่อง บริการจดทะเบียน

จดทะเบียนบริษัทจำกัด (ผู้ประกอบการ 3 คนขึ้นไป)

          ขั้นตอน

                1.1 จองชื่อนิติบุคคล

                1.2 ลูกค้าส่งมอบเอกสารให้เรา ดังนี้

                       - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมรับรองสำเนา คนละ 2 ชุด

                       - สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด

                       - สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับใช้เป็นสถานประกอบการ

                       - หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน

                       - แผนที่สถานประกอบการ

                       - วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ

                       - อัตราส่วนทุนของกรรมการแต่ละคน และเงื่อนไขในอำนาจลงนาม พร้อมระบุทุนจดทะเบียน

                 1.3 สำนักงานบัญชี จัดทำเอกสาร และปริ้นท์เอกสารให้กรรมการ และผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์

                 1.4 ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสร็จสิ้นการจดทะเบียน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ผู้ประกอบการ 2 คนขึ้นไป)

           ขั้นตอน

                2.1 จองชื่อนิติบุคคล

                2.1 ลูกค้าส่งมอบเอกสารให้เรา ดังนี้

                       - สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน พร้อมรับรองสำเนา คนละ 2 ชุด

                       - สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการ 2 ชุด

                       - สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับใช้เป็นสถานประกอบการ

                       - หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่าพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน

                       - แผนที่สถานประกอบการ

                       - วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ

                       - อัตตราส่วนผู้ถือหุ้น พร้อมระบุทุนจดทะเบียน

                2.3 สำนักงานบัญชี จัดทำเอกสาร และปริ้นท์เอกสารให้หุ้นส่วนเซ็นต์

                2.4 ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสร็จสิ้นการจดทะเบียน